.
ระบบค้นหาข้อมูลนักศึกษา
รหัสเข้าสู่ระบบ
แจ้ง:
 1)การป้อนรหัสผ่านสามารถค้นหาได้เพียงหนึ่งครั้งและจำเป็นต้องป้อนใหม่อีกครั้ง
 2) ระบบจะมีการบันทึก ip เพื่อการตรวจสอบการใช้งาน